Seniors
Karina Benavides
Karina Benavides
Ava Bruner
Ava Bruner
Myra MacLean
Myra MacLean
Emma Moore
Emma Moore
Cheyenne Sowda
Cheyenne Sowda
Juniors
Julianna Capacho
Julianna Capacho
Madie Greene
Madie Greene
Katie Greene
Katie Greene
Sophmores
Avery Blake
Avery Blake
Halle Byrom
Halle Byrom
Natalia Del Olmo
Natalia Del Olmo
Faith Freyou
Faith Freyou
Ashley Gibson
Ashley Gibson
Mariana Hernandez
Mariana Hernandez
Holly Paterson
Holly Paterson
Davis Pendley
Davis Pendley
Gabby Reese
Gabby Reese
Allison Smith
Allison Smith
Annelise Smith
Annelise Smith
Anistyn Smart
Anistyn Smart
Freshman
Sydnie Loveridge
Sydnie Loveridge
Emily Wilson
Emily Wilson
Coaches
Coach Handley
Coach Handley
Coach Groom
Coach Groom
girls.jpg